*    *    *

REGULAMINKORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

NaszaAkademia Fotografii 

NiniejszyRegulamin określa zasady korzystania z voucherów wydawanych przez spółkę jest Ksp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kredytowej 6, wpisaną dorejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000770530,
NIP: 5223149457, Regon: 382504090 realizującą projekt NASZA AKADEMIAFOTOGRAFII (NAF)

Voucherszkoleniowy Naszej Akademii Fotografii

·        Voucher jest kuponem uprawniającym okaziciela doudziału w jednym szkoleniu (warsztaty, kursy, plenery) organizowanym przez NasząAkademię Fotografii.

·        Kupon zachowuje ważność w terminie określonym na nim, aszkolenie musi zostać zrealizowane w tym okresie.

·        Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Voucher możebyć przedmiotem obrotu gospodarczego.

·        Voucher nie może być ponownie wykorzystany (przepada)w przypadku, gdy:

§ Uczestnik został zarejestrowany na szkolenie i niepojawił się na kursie

§ Uczestnik został zarejestrowany na szkolenie izrezygnował z udziału w kursie na mniej niż 14 dni przed planowanym terminemszkolenia

Rejestracja naszkolenia

Voucher podlegarealizacji w terminie określonym na nim, w przypadku łącznego spełnienianastępujących warunków:

·        przesłania przez posiadacza voucher’a zapytania owybrane szkolenie Naszej Akademii Fotografii organizowane przez K sp. z o.o. zlisty szkoleń https://www.akademianaf.com/sklep 

·        ustalenia terminu szkolenia z pracownikiem NAFnajpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem wskazanym w harmonogramie. Poustaleniu rodzaju i terminu szkolenia, NAF wysyła do uczestnika informację orezerwacji miejsca na szkoleniu lub w przypadku braku wolnych miejsc, owpisaniu na listę rezerwową wraz z propozycjami alternatywnych terminów (NAForganizuje szkolenia po skompletowaniu grupy i zastrzega sobie możliwość zmianyterminu szkolenia).

·        posiadania oryginału vouchera oraz jego okazaniu w dniuszkolenia

1.       Voucher pokreślony, przerobiony, zniszczony lub w inny sposób naruszony wstopniu, w którym staje się nieczytelny i uniemożliwia weryfikację jegoautentyczności nie będzie honorowany. 

2.       Niewykorzystany Voucher nie podlega zwrotowi anizamianie na inną usługę.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności ztytułu utraty, uszkodzenia, zniszczenia, utraty czy nie wykorzystania Voucherazgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem.

4.      Nabywca oświadcza, że wraz z otrzymaniemVouchera zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i zobowiązuje go jego przestrzegania.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo dozmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ichwprowadzenia i po ich udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronieinternetowej Organizatora.

6.      Wszelkie spory powstałe na gruncieRegulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy
ze względu na siedzibę Organizatora.

7.      Regulamin podlega prawu polskiemu

Using Format