Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami niezbędnymi do uczestnictwa w zadaniach organizowanych przez Naszą Akademię Fotografii.

REGULAMIN

1.      Organizator

Organizator: K sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Kredytowej 6 w Warszawie (00-062), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000770530, NIP 5223149457, REGON 382504090

W warsztatach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.Osoby niepełnoletnie, celem dopuszczenia ich do udziału w warsztatach muszą przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w warsztatach, zawierającą wskazanie, jakiego rodzaju zajęć i w jakim terminie zgoda dotyczy.

Osoby uczestniczące w warsztatach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i  psychicznego (emocjonalnego), zarówno w czasie zajęć jak i w przerwach między zajęciami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów.
W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania kursu zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, chyba że uczestnik zgodzi się wykorzystać tę wpłatę na poczet przyszłego terminu warsztatów fotograficznych. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.

Organizator zapewnia: miejsce realizacji warsztatów*,modelkę/modela*, wizażystkę*, stylistkę*, stylistę włosów*, fryzjera*, niezbędną asystę*, oświetlenie*, ubezpieczenie*, wyżywienie*, dojazd*, nocleg*.

*w zależności od potrzeby i tematu warsztatów.

Wszelkie koszty związane z zakupem na własne życzenie dodatkowych posiłków, napojów, oraz innych produktów lub usług ponoszą indywidualnie Uczestnicy. 

Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach Uczestników, którzy w jakikolwiek sposób zakłócają przebieg zajęć bez zwrotu zapłaty za warsztaty.

W trosce o najwyższą jakość zajęć i komfort Uczestników, Uczestnicy proszeni są o punktualne przybycie na zajęcia. Organizator ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się, jeżeli spóźnienie to jest rażąco duże i dezorganizuje osobie prowadzącej harmonogram zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w warsztatach. Z wyjątkiem sytuacji, które zostały omówione i zaakceptowane przez Organizatora.

Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez wyraźnej zgody Organizatora jest zabronione. Organizator jest uprawniony do natychmiastowego skreślenia z listy uczestników warsztatów Uczestnika, który naruszy ww. zakaz. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w warsztatach.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek ewidentnego zaniedbania iwiny umyślnej Organizatora,

Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej/video w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w miejscach promujących działalność organizatora.

Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz umowy.

Dane osobowe uczestników warsztatów przetwarzane będą przez Organizatora warsztatów w celu realizacji umowy uczestnictwa w warsztacie lub warsztatach i ich prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów. Organizator gwarantuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ponosi odpowiedzialność zapodanie nieprawidłowych danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 380, 585.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225.). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie.

W sytuacji, gdy osoba prowadząca warsztaty nie może dotrzeć na ich miejsce,Organizator zapewni zastępstwo osoby o podobnych kompetencjach

W przypadku kilkudniowych Plenerów czy Warsztatów wyjazdowych Uczestnik może brać udział w imprezie turystycznej i w części szkoleniowej. Możliwy jest również  udział w Warsztatach bez udziału w imprezie turystycznej lub udział w imprezie turystycznej bez udziału w szkoleniu. Każda z opcji wymaga bezwzględnej zgody Organizatora.

2.      Uczestnik

Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć.

Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników warsztatów.

Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo.

Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat w pełnej wysokości umożliwiającej przywrócenie stanu pierwotnego.

Uczestnik kursu może zezwolić na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie promującej działalność Organizatora w zakresie działania Naszej Akademii Fotografii.

Uczestnik ma obowiązek uzyskać od modelki zgodę na publikację powstałych w trakcie warsztatów zdjęć. Modelka w osobnej umowie z Organizatorem jest zobowiązana do udzielenia zgody Uczestnikowi na wszystkie prace, które nie uwłaczają jej wizerunkowi i dotyczą zakresu pozowania ustalonego z Organizatorem.

Uczestnik powinien mieć ze sobą na warsztatach aparat fotograficzny oraz potrzebny sprzęt umożliwiający rejestrowanie obrazu.

Każdy uczestnik ma prawo umieścić w sieci i wykorzystywać tylko te zdjęcia, które zostaną zaakceptowane przez Modelkę warsztatów.

W czasie trwania Warsztatów Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste, dokumenty, wartościowy bagaż.

3.      Opłaty

Rezerwacja miejsca na Warsztatach odbywa się poprzez dokonanie pełnej opłaty niezwłocznie
po złożeniu zgłoszenia poprzez wiadomość mailową. Nr rachunku PKO BP 06 10201013 0000 0102 0401 9519 znajduje się na stronie głównej Naszej Akademii Fotografii oraz zostanie przekazany drogą mailową uczestnikowi po jego deklaracji o uczestnictwie. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu:temat warsztatów, imię i nazwisko oraz termin warsztatu.

Dokonując wpłaty Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

W procesie rezerwacji miejsca na warsztatach decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.

W przypadku rezygnacji powyżej 14 dni przed dniem rozpoczęcia warsztatów przez Uczestnika
z Warsztatów wpłata będzie zwracana w całości.

W przypadku rezygnacji poniżej 14 dni przed dniem rozpoczęcia warsztatów przez Uczestnika
z Warsztatów wpłata nie będzie zwracana.

Na życzenie Uczestnika, po otrzymaniu płatności Organizator wystawia fakturę VAT. Uczestnik upoważnię Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs lub warsztat równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami,obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2019 roku.

Organizator

Polityka prywatności i ciasteczka

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników 

w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.akademianaf.com (dalej„Serwis”).

K sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu www.akademianaf.com 
W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne
i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim
do obowiązującego prawa, w tym:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z www.akademianaf.com jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu
na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 Słownik pojęć:

cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

I. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

K Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kredytowej 6 w Warszawie (00-062) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000770530,NIP: 5223149457, Regon: 382504090, e-mail: artur@kspzoo.com

II. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

czasu nadejścia zapytania;

pierwszego wiersza żądania http;

kodu odpowiedzi http;

liczby wysłanych przez serwer danych;

adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

informacji o przeglądarce Użytkownika;

informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

zarządzania Serwisem;

stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych,
w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

imię i nazwisko;

adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

numer telefonu;

adres i nazwa firmy;

treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania możenie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zamówienia publikacji)

 III.Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym
czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

dostępu do danych;

sprostowania danych;

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

IV.Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem
na którym zostały zapisane;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

„sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

„stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

„wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

„funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

„własne” - zamieszczane przez Serwis;

„zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki,
aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

w przeglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

w przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

w przeglądarce Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

w przeglądarce Opera

https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#deleteData

w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez akademianaf.com (dalej NAF) jest:

K sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kredytowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000770530, NIP: 5223149457, Regon: 382504090.
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na NAF
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami NAF;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NAF przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest K sp. z o.o.
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania NAF, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu artur@kspzoo.com.

3. Administrator danych osobowych – K sp. zo.o. - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

d) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

8. W przypadku,gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma onano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NAF Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

W związku z wdrażaniem narzędzi analitycznych, podmiot zobowiązany jest prawnie do podania nazwy dostawcy co niniejszym jest czynione.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej akademianaf.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel
W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.


Using Format